اجرای دستورات فایل xslt اگر مرورگر کاربر ie باشد

برای بررسی اینکه ایا مرورگر کاربر اینترنت اکسپلورر است دستور زیر را می نویسیم :

ae

در غیر این صورت یعنی مرورگر کاربر اینترنت اکسپلورر نیست

dos

اگر مرورگر کاربر اینترنت اکسپلورر است ، دستور زیر باعث اجرا شدن دستورات درون فایل xslt می شود .

zs

دستور بالا یعنی :

دستورات درون فایلی که متغیر xsl به ان اشاره می کند اجرا می شود و …

… node های مورد نظر را از فایلی که متغیر xml به ان اشاره می کند پیدا می کند

در نهایت node های بدست امده در متغیر em قرار می گیرند
حالا با دستور زیر می گو ئیم نتیجه بدست امده در تگ دایوی که نام انرا example گذاشته ایم به کاربر نشان دهد :

zq