اتصالات WAN
قبل از اتصال فیزیکی به یک فراهم کننده سرویس شبکه (Service Provider network) یک شرکت احتیاج به تعیین کردن نوع سرویس WAN یا اتصال که آنها احتیاج دارند می باشد.بطور مثال ممکن است یک مشتری یک لینک dial-up بین دو منطقه بایک اتصال دائم همیشه برخط را بخواهد.سه نوع اصلی تکنولژی های اتصال WAN وجود دارد هر کدام با مزیت ها و اشکالات در خصوص سرعت , اجرا و هزینه وابسته هستند این ها شامل بهم پیوستن point to point(leased lines) , cicuit switched و packet switched هستند.

wan اتصالات