پشتیبانی از پایگاه داده SQL Server و MySQL

هاست ویندوز از هر دونوع پایگاه داده پشتبانی میکند در صورتی که لینوکس فقط از پایگاه داده اولی پشتیبانی میکند