برای چک کردن ورژن کنونی آپاچی از دستور زیر استفاده نمایید

/usr/sbin/httpd -v

۱- اگر شما از CustomBuild نسخه به روز استفاده می نمایید به ترتیب دستورات زیر را وارد نمایید

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build apache

./build php n

./build rewrite_confs

۲- اگر شما از CustomBuild نسخه ای که منقضی شده استفاده می کنید ( end of life ) ( ورژن  coustomapache 1.3 )  دستورات زیر را پیاده کنید

cd /usr/local/directadmin/customapache

./build clean

./build update

./build apache_mod_ssl

اگر شما از آپاچی apache 2.x استفاده می کنید به جای خط آخر ( apache_mod_ssl ) از خط زیر استفاده نمایید

./build apache_2

این دستورات ورژن آپاچی شما و تنظیمات آنرا به آخرین ورژن آپدیت می کند ، پس از آپدیت شدن آپاچی خود را آپدیت نمایید

/usr/local/etc/rc.d/httpd restart