آنالیز کدهای HTML ، تولید شده : در این مرحله با نحوه تبدیل کنترل های سرویس دهنده به عناصر HTML مختص قابل نمایش در مرورگر توسط ASP.NET runtime ، آشنا خواهیم شد.

برای مشاهده محتوی صفحه ، بر روی HTML Tab کلیک می نمائیم . کد زیر به صورت اتوماتیک برای کنترل های سرویس دهنده استفاده شده در فرم وب Login.aspx ایجاد می گردند. خصلت runat =”server” ، نشاندهنده سمت سرویس دهنده بودن کنترل است .

nv

برای مشاهده خروجی در مرورگر ، گزینه Debug | Start را انتخاب و یا کلید F5 را فعال می نمائیم .

برای مشاهده خروجی HTML کنترل های سرویس دهنده ، گزینه Source را از طریق منوی View در مرورگر IE انتخاب می نمائیم :

mk

همانگونه که مشاهده می شود ، ASP.NET runtime ، کنترل های سرویس دهنده را به عناصر HTML مختص مرورگر ،تبدیل نموده است . Runtime ممکن است در صورت ضرورت از DHTML به منظور تعیین موقعیت و محل استقرار عناصر متفاوت HTML استفاده نماید