میخوام درمورد ایجاد  پنل با استفاده از بوت استراپ براتون توضیح بدم .باماهمراه بمانید.
معرفی پنل های twitter bootstrap 3

گاهی اوقات ممکن است تمایل داشته باشید بنا به دلایلی محتوای خود را داخل یک باکس قرار دهید. در چنین موقعیتی مولفه ی پنل می تواند بسیار مفید باشد. در اساسی ترین فرم، مولفه ی پنل حاشیه و لایه هایی را در اطراف محتوا به کار می برد.

در اینجا مثالی را می بینید از ایجاد پنل ها با تویتر بوت استرپ
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

<div class=”panel panel-default”>

<div class=”panel-body”>

Look, I’m in a panel!

</div>

</div>

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.
Bootstrap
پنل هایی با تیتر

شما می توانید با استفاده از .panel-heading classبه پنل های خود عنوان اضافه کنید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

<div class=”panel panel-default”>

<div class=”panel-heading”>

This Page is Disabled

</div>

<div class=”panel-body”>

This page is temporarily disabled by the site administrator for some reason. <br><a href=”#”>

Click here

</a> to enable the page.

</div>

</div>

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.
Bootstrap

همچنین می توانید با گروه.panel-title عناصر تیتر را ازh1 تا h6 وارد کنید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

<div class=”panel panel-default”>

<div class=”panel-heading”>

<h1 class=”panel-title”>

Panel Title

</h1>

</div>

<div class=”panel-body”>

Loremipsum dolor sit amet, consecteturadipiscingelit. Nam eusemtempor, varius quam at, luctus dui. Mauris magna metus, dapibusnecturpisvel, semper malesuada ante. Vestibulum id metus ac nislbibendumscelerisque non nonpurus.

</div>

</div>
پنل هایی با فوتر

مانند تیتر می توانید با استفاده از گروه .panel-footer بخش فوتر نیزبه پنل های خود اضافه کنید. فوتر پنل می تواند برای طبقه بندی دکمه ها یا متن ثانویه استفاده شود.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

<div class=”panel panel-default”>

<div class=”panel-body”>

This page is temporarily disabled by the site administrator for some reason.

</div>

<div class=”panel-footer clearfix”>

<div class=”pull-right”>

<a class=”btn btn-primary” href=”#”>

Learn More

</a>

<a class=”btn btn-default” href=”#”>

Go Back

</a>

</div>

</div>

</div>

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد.
پنل هایی با موقعیت های متنی

مانند دیگر مولفه ها می توانید گروه های وضعیت متنی مانند .panel-primary و .panel-success, .panel-info و .panel-warning, یا .panel-dangerرا روی مولفه های پنل اضافه کنید تا آن را با معنا تر و مورد توجه یوزرهای بیشتر قرار دهید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹

<div class=”panel panel-primary”>

<div class=”panel-heading”>

<h3 class=”panel-title”>

۳۰۱ Moved Permanently

</h3>

</div>

<div class=”panel-body”>

The requested page has been permanently moved to a new location.

</div>

</div>

<div class=”panel panel-success”>

<div class=”panel-heading”>

<h3 class=”panel-title”>

۲۰۰ OK

</h3>

</div>

<div class=”panel-body”>

The server successfully processed the request.

</div>

</div>

<div class=”panel panel-info”>

<div class=”panel-heading”>

<h3 class=”panel-title”>

۱۰۰ Continue

</h3>

</div>

<div class=”panel-body”>

The client should continue with its request.

</div>

</div>

<div class=”panel panel-warning”>

<div class=”panel-heading”>

<h3 class=”panel-title”>

۴۰۰ Bad Request

</h3>

</div>

<div class=”panel-body”>

The request cannot be fulfilled due to bad syntax.

</div>

</div>

<div class=”panel panel-danger”>

<div class=”panel-heading”>

<h3 class=”panel-title”>

۵۰۳ Service Unavailable

</h3>

</div>

<div class=”panel-body”>

The server is temporarily unable to handle the request.

</div>

</div>

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد .
Bootstrap

قرار دادن گروه های لیست و جدول ها در داخل پنل ها شما می توانید هر جدول بدون مرزی راوارد پنل کنید تا از این طریق آنها دا آموزنده تر کنید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹

<div class=”panel panel-default”>

<!– Default panel contents –>

<div class=”panel-heading”>

User Information

</div>

<div class=”panel-body”>

<p>The following table contains some personal information about users.</p>

</div>

<!– Table –>

<table class=”table”>

<thead>

<tr>

<th>Row</th>

<th>First Name</th>

<th>Last Name</th>

<th>Email</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>1</td>

<td>John</td>

<td>Carter</td>

<td>johncarter@mail.com</td>

</tr>

<tr>

<td>2</td>

<td>Peter</td>

<td>Parker</td>

<td>peterparker@mail.com</td>

</tr>

<tr>

<td>3</td>

<td>John</td>

<td>Rambo</td>

<td>johnrambo@mail.com</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

خروجی مثال بالا مانند زیر می باشد
Bootstrap

همچنین می توانید گروه های لیست عریض را وارد هر پنلی کنید.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳

<div class=”panel panel-default”>

<!– Default panel contents –>

<div class=”panel-heading”>

Products

</div>

<div class=”panel-body”>

<p>The following products are currently available on our store.</p>

</div>

<!– List group –>

<div class=”list-group”>

<a class=”list-group-item” href=”#”>

Mobile Phones <span class=”badge”>

۵۰

</span>

</a>

<a class=”list-group-item” href=”#”>

Laptops & Desktops <span class=”badge”>

۱۴۵

</span>

</a>

<a class=”list-group-item” href=”#”>

Tablets <span class=”badge”>

۳۰

</span>

</a>

<a class=”list-group-item” href=”#”>

Audio & Video Players <span class=”badge”>

۶۵

</span>

</a>

<a class=”list-group-item” href=”#”>

Camera <span class=”badge”>

۸

</span>

</a>

</div>

</div>
Bootstrap