برای ورود به کنترل پنل دایرکت ادمی باید در قسمت Address Bar صفحه خود این آدرس را وارد نمائید: HTTP://www.Domain Name:2222
بعد از ورود به این آدرس شما صفحه مانند زیر مشاهده می نمائید

بعد از ورود نام کاربری و کلمه عبور در صورتی که مشکلی در اطلاعات وارد شده از طرف شما وجود نداشته باشد صفحه ای مانند زیر مشاهده می نمائید: