با سلام به شما دوستان عزیز ، امیدوارم که شاد باشید .با آموزش متغیرها در php در خدمتتون هستم .
تنها راهی که شما می توانید با استفاده از آن اطلاعات خود را هنگام استفاده از برنامه PHP ذخیره کنید به کارگیری متغیر یا همان variable است.

در زیر تمام نکاتی که شما باید درباره ی متغیر ها در PHP بدانید گفته شده است.

تمامی متغیر های PHP با علامت دلار {$} نشانه گذاری شده اند.

ارزش یک متغیر برابر است با ارزش آخرین مقداری که به آن نسبت داده شده است.

متغیر هنگامی که در کنار عملگر “=” قرارمی گیرد، متغیر در سمت چپ قرار می گیرد و عبارت در سمت راست قرار گرفته و ارزیابی می شود.

متغیرها را می توان قبل از جایگزینی معرفی کنیم، ولی این ضرورتی ندارد.

نوع متغیرها از قبل مشخص شده نیستند و نوع ذاتی ندارند، یک متغیر که از قبل نمی داند قرار است از آن برای ذخیره کردن یک سری کاراکتر یا ارقام استفاده شود.

PHP در صورت نیاز به صورت خودکار یک نوع را به نوع دیگری تبدیل می کند.

متغیرهای PHP مانند Perl هستند.

PHP در مجموع هشت نوع دیتا یا اطلاعات دارد که ما با استفاده از آن ها متغیر ها را می سازیم.

اعداد صحیح : اعدادی که نقطه ی دهدهی یا دِسیمال ندارند، مانند ۴۱۹۵٫

متغیر های عددی دابل : عدد با نقطه ی اعشار شناور هستند، مانند ۳٫۱۴۱۵۹ یا ۴۹٫۱٫

بولی(متغیر منطقی) : فقط دو نوع ارزش ممکن دارند غلط یا درست.

کاراکتر تهی : یک نوع خاص است که فقط یک ارزش دارد: null یا تهی.

رشته ها : سری متداول از کاراکترها است مثل : ‘PHP supports string operations’

آرایه ها : مجموعه ارزش یا مقدارهای نامگذاری وشاخص زده شده هستند.

شی ها یا object ها : شی ها نمونه های از کلاس های تعریف شده توسط برنامه ساز هستند که می توانند هر دو نوع دیگر Value ها و توابع را که مختص آن کلاس هستند را بسته بندی (Encapsulate) کند.

منابع (Resource) : متغیرهای خاصی هستند که ارجاعات به منابع بیرونی {خارج از}PHP را نگه می دارد. (از قبیل ارتباطات پایگاه داده)

پنج تای اولی انواع بسیار ساده ای هستند، و دوتای(arrays، objects) بعدی پیچیده اند، متغیرهای پیچیده می توانند مقادیر اختیاری از انواع مختلف را بسته بندی(Encapsulate) کنند، در حالی که نوع های ساده از پس این کار برنمی آیند.

در این فصل فقط به تشریح نوع simple{ساده}ی اطلاعات می پردازیم. آرایه arrays}} و {objects} را هر کدام جداگانه توضیح می دهیم.

اعداد صحیح { integer}

اعدادی که نقطه ی دهدهی یا دِسیمال ندارند، مانند ۴۱۹۵٫ ساده ترین نوع هستند. این متغیر {{integer با اعداد صحیح ساده کاملا هم خوانی دارند چه مثبت و چه منفی. همچنین می توانند در کنار متغیرها قرار گیرند، یا در عبارت ها این گونه به کار گرفته شوند.

$int_var = 12345;

$another_int = -12345 + 12345;

اعداد صحیح {{integer می توانند در فرمت های مبنای {octal} 8، ۱۶ {hexadecimal}، decimal}}10 قرار گیرند. decimal حالت پیش فرض است، integer های مبنای ۸ با فاصله ی ۰ پیشین نشان داده می شوند، فرمت مبنای ۱۶ با ۰x پیشین مشخص می شوند.

برای محیط های معمول وپرکاربرد، بزرگترین INTEGER مورد استفاده (۲**۳۱٫ ۱) ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷) ) است و منفی ترین INTEGER .(2**31. 1) (or.2،۱۴۷ ،۴۸۳ ، (۶۴۷) است.

DOUBLES}}متغیر دابل

این گونه هستند ۳٫۱۴۱۵۹ یا ۴۹٫۱٫٫ و در حالت پیش فرض، doubles با حداقل تعداد اعشاری پاچ می شود. برای مثال، کدِ

خروجی مرورگر زیر را به دست می دهد.

۲٫۲۸۸۸۸ + ۲٫۲۱۱۱۲ = ۴٫۵

متغیر منطقی {boolean}

فقط دو نوع ارزش ممکن دارند غلط یا درست.PHP یکی دوتا ثابت برای استفاده به عنوان boolean در اختیار ما قرار می دهد. درست یا غلط، که این گونه از آن ها استفاده می شوند.

if (TRUE)

print(“This will always print
“);

else

print(“This will never print
“);

تفسیردیگرمتغیرها به Booleans

در زیر قوانین بازشناسی “درستی” مقدارهایی که از پیش از نوع Boolean نبودند گفته شده است.

در صورتی که مقدار یک رقم باشد، اگر که مساوی با صفر باشد نادرست و در غیر این صورت درست است.

در صورتی که مقدار یک رشته است، اگر رشته تهی است یا مساوی با صفر “۰” است به این معنا که هیچ کاراکتری ندارد؛نادرست {false} می شود و در غیر این صورت درست {true}است.

ارزش یا مقدار null {تهی} همیشه false یا غلط محسوب می شود.

اگر مقدار یک آرایه {array} هست، در صورتی که هیچ مقدار دیگری در برنداشته باشد false و غلط است و در غیر این صورت درست {true} است.برای یک object، داشتن مقدار یعنی داشتن یک عضو متغیر که به آن یک ارزش اختصاص داده شده.

منابع معتبر درست {true} هستند، (ولی برخی توابع که منابع معتبر را در صورت موفقیت عملیات باز می گرداند، اگر نتیجه ی ‘ناموفقیت’ باز گرداند غلط {false}خواهد بود.)

هیچگاه از doubles به عنوان Booleans استفاده نکنید.

هر یک از متغیرهای زیر درستی مقدار را هنگامی که در متن Boolean استفاده شود در درون نام خود دارد.

$true_num = 3 + 0.14159;

$true_str = “Tried and true”

$true_array[49] = “An array element”;

$false_array = array();

$false_null = NULL;

$false_num = 999 – 999;

$false_str = “”;

تهی{null}

یک نوع خاص است که فقط یک ارزش دارد: NULL. برای دادن ارزش NULL به یک متغیر، فقط باید به این صورت آن را در کنارش قرار دهید.

$my_var = NULL;

ثابت ویژه null توسط قرارداد {convention} به حروف بزرگ تبدیل می شوند، اما در واقع نسبت به بزرگی و کوچکی حروف بی تفاوت است؛ بهتر بود می نوشتید.

$my_var = null;

متغیری که null به آن اختصاص داده می شود دارای ویژگی های زیر است.

در متن بولی contex boolean به عنوان false {غلط} ارزیابی می شود.

وقتی که با تابع isISet() تست شود نتیجه ی غلط می دهد.

رشته ها string}}

رشته ها

سری متداول از کاراکترها است مثل : ‘PHP supports string operations’. در زیر مثال هایی را از رشته ها می بینید.

$string_1 = “This is a string in double quotes”;

$string_2 = “This is a somewhat longer، singly quoted string”;

$string_39 = “This string has thirty-nine characters”;

$string_0 = “”; // a string with zero characters

رشته هایی که داخل علامت نقل قول (‘ ‘) ذکر شده باشند به صورت واژه به واژه بررسی می شوند، در حالی که در رشته هایی که با علامت (” “) آمده باشند متغیر ها با مقادیرشان جایگزین می شوند علاوه بر آن کاراکترهای خاصی که تفسیر ویژه ای دارند، جایگزین می شود.

$literally = “My $variable will print!\\n”;

print($literally);

?>

نتیجه ی زیر به دست می آید.

My $variable will not print!\n

My name will print

هیچ گونه محدودیت بر طول رشته وجود ندارد – شما باید در همین مقدار محدود حافظه ی آماده ای که دارید بتوانید رشته های دراز به دلخواه بسازید.

رشته ها در داخل علامت نقل و قول دو گانه محصور شده (مانند “this”) در دو صورت زیر توسط PHP پیش پردازش می شوند.

کاراکترها ی دنباله ای خاص که با علامت (/) backslash شروع می شوند با کاراکترهای خاصی جایگزین می شوند.

نام متغیرها که با ($) آغاز می شوند با نماینده های رشته ای مقدار آن ها جایگزین می شوند.

جایگزین سری – محوی یا گریزی {escape_sequence} به صورت زیر هستند.

کاراکتر خط جدید جایگزین \n می شود.

کاراکتر ابتدای خط جایگزین ·\r می شود.

کاراکتر ستون بندی جایگزین \t می شود.

$ با خود علامت دلار جایگزین می شود.

\” با علامت نقل و قول یگانه \” جایگزین می شود.

\\ با تنها یک backslash \ جایگزین می شود.

HERE document

شما می توانید به کمک here document چند خط را به یک متغیر تک رشته ای اختصاص دهید.

<?php

$channel =<<<_xml_

</p> <p> What’s For Dinner<title></p> <p> http://menu.example.com/</p> <p> Choose what to eat tonight.</p> <p> _XML_;</p> <p> echo <<<end this uses the "here document" syntax to output</p> <p>multiple lines with variable interpolation. note</p> <p>that the here document terminator must appear on a</p> <p> line with just a semicolon. no extra whitespace!</p> <p></p> <p> END;</p> <p> print $channel;</p> <p> ?></p> <p>نتیجه ی زیر را می دهد.</p> <p>This uses the “here document” syntax to output</p> <p>multiple lines with variable interpolation. Note</p> <p>that the here document terminator must appear on a</p> <p>line with just a semicolon. no extra whitespace!</p> <div class="clear"></div> </div> <div class="post-tags"> <a href="http://help.regiran.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-php/" rel="tag">آموزش برنامه نویسی PHP</a><a href="http://help.regiran.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-php/" rel="tag">آموزش متغیر ها در php</a> </div> </div> <div class="post-box-wrapper first"> <div class="post-box"> <h5>درباره نویسنده</h5> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15beff9753565d2c37ed75241a81fba?s=75&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15beff9753565d2c37ed75241a81fba?s=150&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-75 photo' height='75' width='75' /> <p></p> </div> </div> <div class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <h5>نوشته‌های مرتبط</h5> </div> </div> <div id="comments" class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <!-- You can start editing here. --> <!-- If comments are open, but there are no comments. --> <div id="respond"> <h5>ارسال دیدگاه</h5> <p class="cancel-comment-reply"><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-php-3/#respond" style="display:none;">برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.</a></p> <p>شما باید <a href="http://help.regiran.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fhelp.regiran.com%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-php-3%2F">وارد شوید</a> تا دیدگاهی ارسال کنید.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sidebar"> <div class="widget"><h4>دسته ها</h4><label class="screen-reader-text" for="cat">دسته ها</label><select name='cat' id='cat' class='postform' > <option value='-1'>گزینش دسته</option> <option class="level-0" value="50">CCNA  (188)</option> <option class="level-0" value="5">cPanel  (149)</option> <option class="level-0" value="6">DirectAdmin  (48)</option> <option class="level-0" value="7">Enkompass  (17)</option> <option class="level-0" value="19">Froxler  (8)</option> <option class="level-0" value="20">H-Sphere  (3)</option> <option class="level-0" value="8">Helm  (44)</option> <option class="level-0" value="22">kloxo  (22)</option> <option class="level-0" value="52">Linux  (47)</option> <option class="level-0" value="51">MCSE  (82)</option> <option class="level-0" value="49">Network +  (197)</option> <option class="level-0" value="9">Pleask  (51)</option> <option class="level-0" value="21">Webmin  (13)</option> <option class="level-0" value="18">WebsitePanel  (15)</option> <option class="level-0" value="55">آموزش ++C  (150)</option> <option class="level-0" value="32">آموزش Ajax  (174)</option> <option class="level-0" value="30">آموزش ASP  (283)</option> <option class="level-0" value="56">آموزش C  (163)</option> <option class="level-0" value="36">آموزش CSS  (244)</option> <option class="level-0" value="62">آموزش CSS3  (105)</option> <option class="level-0" value="35">آموزش HTML  (462)</option> <option class="level-0" value="66">آموزش HTML 5  (205)</option> <option class="level-0" value="61">آموزش Java Script  (564)</option> <option class="level-0" value="54">آموزش jQuery  (313)</option> <option class="level-0" value="31">آموزش PHP  (342)</option> <option class="level-0" value="67">آموزش Python  (103)</option> <option class="level-0" value="63">آموزش RSS  (43)</option> <option class="level-0" value="64">آموزش WSDL  (22)</option> <option class="level-0" value="60">آموزش XML  (175)</option> <option class="level-0" value="7119">آموزش بوت استراپ  (37)</option> <option class="level-0" value="59">آموزش پایگاه داده MYSQL  (41)</option> <option class="level-0" value="57">آموزش پایگاه داده SQL  (138)</option> <option class="level-0" value="65">آموزش پروتکل SOAP  (31)</option> <option class="level-0" value="69">آموزش جوملا  (314)</option> <option class="level-0" value="58">آموزش زبان اسمبلی  (162)</option> <option class="level-0" value="53">آموزش سی شارپ #C  (83)</option> <option class="level-0" value="8606">آموزش وردپرس  (714)</option> <option class="level-0" value="7286">امنیت شبکه  (108)</option> <option class="level-0" value="29">برنامه نویسی  (242)</option> <option class="level-0" value="17">بهینه سازی SEO  (813)</option> <option class="level-0" value="24">پنل مدیریت DirectAdmin  (60)</option> <option class="level-0" value="28">ریسلری DirectAdmin  (8)</option> <option class="level-0" value="33">ریسلری HELM  (15)</option> <option class="level-0" value="10">ریسلری WHM  (50)</option> <option class="level-0" value="27">سرور cPanel  (135)</option> <option class="level-0" value="25">سرور DirectAdmin  (68)</option> <option class="level-0" value="15">سرور لینوکس  (322)</option> <option class="level-0" value="16">سرور ویندوز  (58)</option> <option class="level-0" value="68">سیستمهای مدیریت محتوا  (603)</option> <option class="level-0" value="48">شبکه  (1,151)</option> <option class="level-0" value="3">طراحی وب  (2,244)</option> <option class="level-0" value="1">عمومی  (3,205)</option> <option class="level-0" value="4">کنترل پنلها  (163)</option> <option class="level-0" value="14">مدیریت سرور  (148)</option> <option class="level-0" value="23">میزبانی وب  (645)</option> <option class="level-0" value="26">میکروتیک  (38)</option> <option class="level-0" value="34">وب و اینترنت  (1,663)</option> </select> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ (function() { var dropdown = document.getElementById( "cat" ); function onCatChange() { if ( dropdown.options[ dropdown.selectedIndex ].value > 0 ) { location.href = "http://help.regiran.com/?cat=" + dropdown.options[ dropdown.selectedIndex ].value; } } dropdown.onchange = onCatChange; })(); /* ]]> */ </script> </div><div class="widget"><h4>جستجو</h4><form method="get" id="searchform" action="http://help.regiran.com/"> <input type="text" class="search-field" name="s" id="s"> <input type="submit" value="جستجو" class="search-button"> </form></div> <div id="secondary-sidebar-wrap" class="span-4 last"> <div class="sidebar-secondary"> <ul class="widget-wrap"> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>سايت ساز صفحه نگار</b></font> <br /> <font size="2"> بدون نياز به دانش فني وب سايت بزرگي بسازيد و مديريت کنيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 200000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست لينوکس</b></font> <br /> <font size="2"> هاست لينوکس دوگانه استفاده همزمان سايت از 2 ديتا سنتر </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 60000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-windows/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست ويندوز ابري</b></font> <br /> <font size="2"> قرار گرفتن سايت شما بر روي سرورهاي جداگانه قطعي را به صفر ميرساند </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 120000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>افزيش رتبه در گوگل</b></font> <br /> <font size="2"> به شما کمک ميکنيم تا بالاتر از رقيبان خود باشيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 500000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>طراحي وب سايت</b></font> <br /> <font size="2"> بهترين و مدرنترين طراحي وب سايت با 15 سال سابقه </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 200000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست اختصاصي</b></font> <br /> <font size="2"> منابع سخت افزاري بيشتر براي سايتهاي پربازديد، شرکتهاي بزرگ،سازمانها و... </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 150000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ثبت دامنه</b></font> <br /> <font size="2"> ثبت آنلاين و تحويل آني انواع پسوندها به نام شما و با قابليت مديريت کامل </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 5000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>سرور اختصاصي</b></font> <br /> <font size="2"> سرورهاي با کيفيت با مديريت کامل و UpTime 99.9% </font> <font color="#009933"> <b><br /> ليست قيمت ها </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ريسلري هاستينگ</b></font> <br /> <font size="2"> به صورت اختصاصي براي مشتريان خود سايت ايجاد کنيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 145000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ميزباني وب (هاست)</b></font> <br /> <font size="2"> فضاي وب براي ايجاد سايت شما </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 60000 تومان </b></font> </a> </li></ul> </div><!-- .sidebar-secondary --> </div><!-- #secondary-sidebar-wrap --> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="footer-wrapper"> <div id="footer"> <div class="sitemap-container clearfix"> <ul class="sitemap clearfix"><li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">رجیران</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/clientarea.php" id="button-ct-sitemap-domains-domregistration" target="_blank"> پورتال کاربران </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=150" id="button-ct-sitemap-domains-domtransfer" target="_blank"> راهنمای پورتال</a></li><li> <a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/cart.php" id="button-ct-sitemap-domains-domapps0" target="_blank"> سفارش آنلاین </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://help.regiran.com" id="button-ct-sitemap-domains-domapps" target="_blank"> آموزش وب رجیران </a></li><li> <a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7/" id="button-ct-sitemap-domains-domapps1" target="_blank"> قوانین و توافقنامه </a></li></ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">نمايندگی</h4><ul><li><a title="for business users" class="" href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-mywebsite-business" target="_blank"> نمایندگی ثبت دامنه </a></li><li><a title="for individual users" class="" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" id="button-ct-sitemap-mywebsite-personal" target="_blank"> نمايندگی هاست رجیران </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" id="button-ct-sitemap-hosting-sitedesign" target="_blank"> نمايندگی اعتباری </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;"> سرورها</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-linuxhosting" target="_blank"> سرورهای اختصاصی </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-windowshosting" target="_blank"> سرور مجازی لينوکس </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-windowshosting" target="_blank"> سرور مجازی ويندوز </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">طراحی سایت</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" id="button-ct-sitemap-mail-instantmail" target="_blank"> سايت ساز صفحه نگار </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/" id="button-ct-sitemap-mail-mailxchange" target="_blank"> فروشگاه ساز صفحه نگار </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" id="button-ct-sitemap-mail-msexchange" target="_blank"> نمونه کارها </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/" id="button-ct-sitemap-mail-smartphoneapps" target="_blank"> افزایش رتبه در گوگل </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://www.regiran.com/Safhe_Negar.zip" id="button-ct-sitemap-mail-smartphoneapps" target="_blank"> دريافت کاتالوگ قبل از خريد </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">هاست</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" id="button-ct-sitemap-server-dedicated" target="_blank"> هاست لينوکس </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-windows/" id="button-ct-sitemap-server-virtual" target="_blank"> هاست ويندوز 2008 </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-server-dcs" target="_blank"> هاست اختصاصي </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=5" id="button-ct-sitemap-server-smartphoneapps" target="_blank"> سوالات متداول </a></li></ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">ثبت دامنه</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sharepoint" target="_blank"> تعرفه دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/cart.php?a=add&domain=register" id="button-ct-sitemap-ecommerce-eshops" target="_blank"> سفارش آنلاین دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-domain-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-ecommerce-listlocal" target="_blank"> نکاتی درباره انتخاب دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=3" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sem" target="_blank"> سوالات متداول </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/domainchecker.php" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sem" target="_blank"> جستجوگر دامنه </a></li> </ul></li></ul> </div> </div> </div> <div id="bottom-wrapper"> <div id="bottom"> <span class="totop"><a href="#">Back to Top</a></span> <span class="left"><p> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"> <img style="border:0;width:44px;height:16px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss" alt="Valid CSS!" /> </a> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"> <img style="border:0;width:44px;height:16px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue" alt="Valid CSS!" /> </a> </p> </span> <span class="right"><div align="center"><font size="1" face="tahoma" color="#fff"> رجيران ® علامت تجاري ثبت شده است و هرگونه کپي برداري و ايجاد تشابه پيگرد قانوني دارد. 1391-1380© </font></div> <div align="center"><font size="1" face="tahoma" color="#fff"> Copyright © 2001 - 2012 REGIRAN ® All rights reserved. Portal System Powered by <a href="http://regiran.com"><font size="1px" face="tahoma" color="#fff">Safhe Negar ® v2.1 </a> </font></div> </div></span> </div> </div> <script type='text/javascript' src='http://help.regiran.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.26'></script> </body> </html>