Email Account Forwarders این امکان به شما داده می دهد که یک کپی از ایمیل های دریافتی شما گرفته و به ایمیل دیگری منتقل شود.

این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته باشد و بخواهد تنها یک ایمیل را چک کند، کاربرد دارد.

برای این منظور به سی پنل وارد شوید،  به قسمت mail -> Forwarders وارد شوید. مطابق شکل زیر:

 

بر روی گزینه Add Forwarder کلیک کرده. پنجره ای مانند شکل زیر می بینید.

آدرس ایمیلی که قرار است ایمیل هایش بر روی آدرس دیگری کپی گرفته شود در بخش Address to forward و آدرس ایمیلی که قرار است تمامی ایمیل ها را دریافت کند در بخش Forward to email Address وارد می کنیم. بر روی گزینه Add Forwarder کلیک کنید.