از  A record زمانی استفاده می شود که می خواهید یکی از زیر دامنه های سایت شما روی سرور دیگری باز شود.

در بخش Simple DNS Zone:

  • در بخش مربوط به Add an A Record در قسمت Name، نام زیر دامنه و در قسمت Address، آدرس آی پی را وارد کنید

در بخش Advanced DNS Zone Editor و در قسمت Add a record:

در قسمت Name، نام زیر دامنه را وارد کنید
در قسمت TTL، عدد ۱۴۴۰۰ را وارد کنید
در قسمت Address، آدرس آی پی سرور مورد نظر را وارد کنید
روی Add Record کلیک کنید.