سلام دوستان با اموزشی دیگر در زمینه php  درخدمت شما هستیم ، امید است که برایتان مفید واقع شود.

 

از تابع ()Mysql_create_db برای ساخت پایگاه داده استفاده می کنیم. معمولا، پایگاه داده را در برنامه استفاده کرده و شامل یک یا چند جدول می باشد.

ساختار () Mysql_create_db

mysql_create_db(“database”‎‎)‎

فایلی به نام Create.php داخل پوشه www بسازید و کد زیر را وارد کنید.

‎‎          <?                                                                                                                                        ‎

‎‎ ‎//the example of making MySQL ‎database

‎ ‎

‎‎ ‎//create.php‎

‎‎ ‎$continued = ‎mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);‎

‎ ‎

‎‎ if($continued){‎

‎‎ ‎   echo(“Connection is ‎succeed”);‎

‎‎ ‎}else{‎

‎‎ ‎   echo(“Connection is ‎fail”);‎

‎ ‎

‎‎ ‎}‎

‎‎ ‎$make = ‎mysql_create_db(“data_root”);‎

‎ ‎

‎‎ if($make){‎

‎‎ ‎   echo(“<br><br>Database data_root succeeds in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎ ‎}else{‎

‎‎ ‎   echo(“<br><br>Database data_root fails in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎ ‎}‎

‎‎ ‎?>