سلام کاربران گرامی حالتوون خوبه ؟ از اینکه همراه ما هستیداز شما سپاسگذاریم با اموزش امروز ما که در مورد آموزش دستور Select پیشرفته  است همراه باشید.

ADOdb ویژگی هایی دارد که سرعت شما را افزایش می دهد. یکی از این ویژگی ها دستور پیشرفته select است. با استفاده از این می توانید کد های خود را بهبود دهید.

select ساده

مثال select ساده

include(‘adodb.inc.php’); # load code common to ADOdb‎
‎   $conn = &ADONewConnection(‘access’); # create a connection‎
‎   $conn->PConnect(‘northwind’); # connect to MS-Access, northwind DSN
‎   $recordSet = &$conn->Execute(‘select * from products’);‎
‎   if (!$recordSet)‎
‎       print $conn->ErrorMsg();‎
‎   else
‎       while (!$recordSet->EOF) {‎
‎           print $recordSet->fields[0].‘ ‘.$recordSet->fields[1].;
‎           $recordSet->MoveNext();‎
‎       }    $recordSet->Close(); # optional‎
‎   $conn->Close(); # optional‎
selectlimit

فرمول آن این گونه است.

‎ SelectLimit($sql,$numrows=-1,$offset=-1,$inputarr=false)‎

اگر موفق باشد یک Recordset را برمی گرداند. یک select ساده را اجرا می کند، با شبیه سازی دستور Select در PostgreSQL ، تعداد را به $numrows با شروع از $offset محدود می کند.

مثال

‎$connection->SelectLimit(‘SELECT * FROM TABLE’,-1,10)