در این مطلب میخواهیم در رابطه با ارتباط با دیتابیس میخواهیم بیاموزیم و در مورد  دستور Insert و Delete کمی توضیح میدیم.

در اینجا برای افزودن و حذف داده از دستورات آماده استفاده می کنیم.

مثال

// configuration‎

‎ ‎    ‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎    ‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎ ‎    ‎$dbpass     = “admin”;‎

‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass);‎

‎// new data‎

‎$title = ‘PHP Security’;‎

‎$author = ‘Jack Hijack’;‎

‎// query‎

‎$sql = “INSERT INTO books (title,author) VALUES (:title,:author)”;‎

‎$q = $conn->prepare($sql);‎

‎$q->execute(array(‘:author’=>$author,‎

‎                  ‘:title’=>$title));‎

‎ ‎    ‎?>‎

مثال برای آپدیت کردن داده

‎‎// configuration‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎    ‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass);‎

‎// new data‎

‎$title = ‘PHP Pattern’;‎

‎$author = ‘Imanda’;‎

‎$id = 3;‎

‎// query‎

‎ ‎    ‎$sql = “UPDATE books‎

‎        SET title=?, author=?‎

‎        WHERE id=?”;‎

‎$q = $conn->prepare($sql);‎

‎$q->execute(array($title,$author,$id));‎

‎?>