سلام کاربران گرامی ، حال شماخوبه؟ امیدوارم که شاد باشید، و سلامت باشید، با اموزش امروز ما که در مورد insert و delete با استفاده از دستورهای اماده است همراه باشید.

در اینجا برای افزودن و حذف داده از دستورات آماده استفاده می کنیم.

مثال

// configuration‎
‎ ‎    ‎$dbtype     = “sqlite”;‎
‎$dbhost     = “localhost”;‎
‎ ‎    ‎$dbname     = “test”;‎
‎$dbuser     = “root”;‎
‎ ‎    ‎$dbpass     = “admin”;‎
// database connection‎
‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass);‎
// new data‎
‎$title = ‘PHP Security’;‎
‎$author = ‘Jack Hijack’;‎
// query‎
‎$sql = “INSERT INTO books (title,author) VALUES (:title,:author)”;‎
‎$q = $conn->prepare($sql);‎
‎$q->execute(array(‘:author’=>$author,‎
‎                  ‘:title’=>$title));‎
‎ ‎    ‎?>‎

مثال برای آپدیت کردن داده

‎‎// configuration‎
‎$dbtype     = “sqlite”;‎
‎$dbhost     = “localhost”;‎
‎ ‎    ‎$dbname     = “test”;‎
‎$dbuser     = “root”;‎
‎$dbpass     = “admin”;‎
// database connection‎
‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass);‎
// new data‎
‎$title = ‘PHP Pattern’;‎
‎$author = ‘Imanda’;‎
‎$id = 3;‎
// query‎
‎ ‎    ‎$sql = “UPDATE books‎
‎        SET title=?, author=?‎
‎        WHERE id=?“;‎
‎$q = $conn->prepare($sql);‎
‎$q->execute(array($title,$author,$id));‎
‎?>