سلام کاربران عزیز ، حال شماخوبه؟ شاد هستید و سلامت ؟ امیدوارم که باشید. با اموزش امروز ما که در مورد دسترسی به connection ها است در خدمت شماهستم.

با استفاده از متد getAttribute() می توانیم به ویژگی های اتصال دسترسی پیدا کنیم. مثال زیر را ببینید.

PDO:ATTR_DRIVER_NAME: نام درایور پایگاه داده را بر می گرداند. 

<?php‎

‎// configuration‎

‎ ‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎

‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎ ‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

‎ ‎

‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname“,$dbuser,$dbpass, ‎array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));‎

 

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME);‎

‎ ‎

‎// result: mysql

‎?>

مثال

 

    ‎<?php‎

‎// configuration‎

‎ ‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎

‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎ ‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

 

‎   ‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname“,$dbuser,$dbpass, ‎array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));‎

 

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME);‎

‎ ‎

echo

‎”;‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_CLIENT_VERSION);‎

‎ ‎

echo

‎”;‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_SERVER_VERSION);‎

‎ ‎

‎?>