با سلام خدمت شما دوستان گرامی ، حالتون چطوره ؟ امیدوارم که خوب باشید با اموزشی دیگر در زمینه php  در خدمت شماهستم . PHP برای کار با اطلاعات پایگاه داده، تابع خاصی را ارائه نداده است. بنابراین باید از دستورات Mysql استفاده کرد. برای انجام عملیات های داده ای این کارها را باید انجام دهید.

۱٫    به پایگاه داده متصل شوید.

۲٫  با استفاده از تابع mysql_query() دستور Mysql را اجرا کنید. همچنین با استفاده از توابع mysql_fetch_array()، mysql_fetch_row() و mysql_num_rows نتیجه را پردازش کنید.

افزودن داده

برای افزودن رکورد به پایگاه داده از این دستور استفاده کنید.

INSERT INTO nama_table (field1,field2,…) VALUES (‘data1′,’data2’,…)

اگر پارامتر های فیلد مشخص نشود، تعداد داده های ورودی باید با تعداد ستون های جدول یکی باشد.

مثال

‎<?‎

‎//the example of inserting data‎

‎ ‎

‎//data_insert.php‎

mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);//database connection

‎ ‎

mysql_select_db(“employees”);‎

‎$order = “INSERT INTO data_employees‎

‎ ‎

‎            (name, address)‎

‎            VALUES

‎ ‎

‎            (‘H.R. Dian’,‎

‎            ‘Jl. Raya Baru KOTABARU’)”;‎

‎ ‎

‎//inserting data order‎

‎ ‎

‎//declare in the order variable‎

‎$result = mysql_query($order);‎

‎ ‎

if($result){‎

‎    echo(“<br>Input data is succeed”);‎

‎ ‎

‎}else{‎

‎    echo(“<br>Input data is fail”);‎

‎}‎

‎?>‎

mysql_fetch_row()

تابع mysql_fetch_row() داده را از متغیر $result خط به خط می گیرد. اولین خروجی در بالاترین خط قرار دارد. داده ای که این تابع را بر می گرداند به صورت آرایه است به طوری که عناصر آرایه همان فیلد های جدول داده هستند.

mysql_fetch_array()

علاوه بر تابع mysql_fetch_row()، می توان از تابع mysql_fetch_array() هم استفاده کرد. همانند تابع mysql_fetch_row() این تابع هم یک خط داده را فراخوانی می کند.

تفاوت دو تابع در این است که نتایج بازگشتی با mysql_fetch_array() به صورت آرایه associative است.

ویرایش داده

برای ویرایش داده از دستور زیر می توان استفاده کرد.

UPDATE name_table SET field1=new_value, field2=new_value, …

WHERE condition1,condition2, …

حذف داده

برای حذف داده از دستور زیر استفاده می شود.

DELETE FROM name_table WHERE condition1,condition2,…

اضافه کردن ستون به جدول

با دستور زیر می توان ستون هایی را به جدول اضافه کرد.

ALTER TABLE table_name ADD field_name field_type field_attribute

ویرایش ستون ها جدول

گاهی نیاز است مثلا ستون از نوع char به varchar تبدیل شود و یا طول ستونی با اندازه ۵۰ باید به ۱۰۰ تغییر کند. برای این منظور از دستور زیر استفاده می شود.

ALTER TABLE table_name MODIFY field_name field_type field_attribute

مثال

نوع داده ستون position را تغییر می دهیم.

‎<?‎

‎//the example of changing MySQL database field table

‎ ‎

‎//change_field.php‎

‎//database connection‎

mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);‎

mysql_select_db(“employees”);‎

‎ ‎

‎$order1 = “ALTER TABLE data_employees MODIFY position char(50)”;‎

‎$add_field = mysql_db_query(“employees”, $order1);‎

‎ ‎

if ($add_field){‎

‎    echo (“<br><br>Field position succeeds in adding”);‎

‎ ‎

‎}else{‎

‎    echo (“<br><br>Field position fails in adding”);‎

‎}‎

‎?>‎

حذف ستون از جدول

برای حذف ستون از جدول به قرار زیر عمل می کنیم.

ALTER TABLE table_name MODIFY field_name field_type field_attribute

برای مثال ستون position را حذف می کنیم.

‎<?‎

‎//the example of deleting MySQL database field table‎

‎ ‎

‎//delete_field.php‎

mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);//database connection

‎ ‎

mysql_select_db(“employees”);‎

‎$order1 = “ALTER TABLE data_employees DROP position”;‎

‎ ‎

‎$add_field = mysql_db_query(“employees”, $order1);‎

if ($add_field){‎

‎ ‎

‎    echo (“<br><br>Field position succeeds in deleting”);‎

‎}else{‎

‎ ‎

‎    echo (“<br><br>Field position fails in deleting”);‎

‎}‎

‎ ‎

‎?>