باسلام به شما دوستان خوب و گرامی امیدوارم که شاد باشید و سلامت . با اموزش امروز ما که درمورد حالات fetch در خدمت شما هستم .در این قسمت، حالات مختلف آوردن داده را می بینیم. در MySQL، می دانیم توابع زیر وجود دارد.

mysql_fetch_row()
mysql_fetch_array()
mysql_fetch_assoc()

در PDO چطور؟

کد زیر به صورت عمومی بدون تعیین حالت آوردن داده کار می کند.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶

query($sql);‎
‎// fetch‎
‎ ‎
while($r = $q->fetch()){‎
‎ print_r($r);‎
‎}‎
‎// result‎
‎//Array ( [title] => PHP AJAX [0] => PHP AJAX )‎
‎//Array ( [title] => PHP API [0] => PHP API )‎
‎//Array ( [title] => PHP Eclipse [0] => PHP Eclipse )‎
‎//Array ( [title] => PHP Prado [0] => PHP Prado )‎
‎//Array ( [title] => PHP SEO [0] => PHP SEO )‎
‎//Array ( [title] => PHP Web Services [0] => PHP Web Services )‎
‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework [0] => PHP Zend Framework )‎
‎?>‎

Fetch Association
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

// query‎
‎$sql = “SELECT title FROM books ORDER BY title”;‎
‎$q = $conn->query($sql);‎
‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);‎
‎// fetch‎
while($r = $q->fetch()){‎
‎ print_r($r);‎
‎}‎
‎// result‎
‎//Array ( [title] => PHP AJAX)‎
‎//Array ( [title] => PHP API)‎
‎//Array ( [title] => PHP Eclipse)‎
‎//Array ( [title] => PHP Prado)‎
‎//Array ( [title] => PHP SEO)‎
‎//Array ( [title] => PHP Web Services)‎
‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework)‎

Fetch Num (مانند mysql_fetch_row() در MySQL)
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_NUM);‎
‎ ‎// fetch‎
‎ while($r = $q->fetch()){‎
‎ ‎ print_r($r);‎
‎ ‎}‎ ‎
‎ ‎// result‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP AJAX )‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP API )‎ ‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP Eclipse )‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP Prado )‎ ‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP SEO )‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP Web Services )‎
‎ ‎//Array ( [0] => PHP Zend Framework )‎
Fetch Both (پیش فرض)
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

‎$q->setFetchMode(PDO::FETCH_BOTH);‎
‎ ‎$q = $conn->query($sql);‎ ‎
‎ ‎// fetch‎
‎ while($r = $q->fetch()){‎
‎ ‎ print_r($r);‎ ‎
‎ ‎}‎
‎ ‎// result‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP AJAX [0] => PHP AJAX )‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP API [0] => PHP API )‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP Eclipse [0] => PHP Eclipse )‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP Prado [0] => PHP Prado )‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP SEO [0] => PHP SEO )‎ ‎
‎ ‎ ‎//Array ( [title] => PHP Web Services [0] => PHP Web Services )‎
‎ ‎//Array ( [title] => PHP Zend Framework [0] => PHP Zend Framework )‎
‎ ‎?>‎