<xsl:value-of> استفاده می شود برای بدست آوردن مقدار موجود در عنصر مشخص شده از سند xml و سپس مقدار بدست آمده را می توانیم در خروجی نمایش دهد

مثال
برنامه xsl زیرا را در نظر بگیرید

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<xsl:stylesheet version=”1.0″
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”/”>
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<table border=”1″>
<tr bgcolor=”#9acd32″>
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
</tr>
<tr>
<td><xsl:value-of select=”catalog/cd/title”/></td>
<td><xsl:value-of select=”catalog/cd/artist”/></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 توضیح مثال بالا :

ویژگی select در تگ xsl:value برای این است که با استفاده از مسیرهای Xpath بگوئیم مقدار کدام تگ را می خواهیم

مثلا اولین دستور :

<xsl:value-of select=”catalog/cd/title”/>

یعنی مقدار تگ titile که این تگ دورن تگ cd است و cd هم دورن تگ catalog است را می خواهیم درون سلول قرار دهیم  مسیرهای xpath درست مانند مسیرهای فایلها و پوشه ها در سیستم عامل مشخص می شوند با یک اسلش همانطور که خروجی را دیدید  برنامه خودش در خروجی قرار می گیرد زیاد نگران نشوید برای حل این مشکل  قسمت گام سوم در فصل xslt transform را ببینید

نکته مهم :

فعلا دستورات نوشته شده به اولین تگ title , artist اشاره دارد اگر برنامه xml ما دارای چندین تگ title , artist باشد باید با دستور زیر به انها دسترسی پیدا کنیم

<xsl:for-each>
ببینید وقتی می گویم تگ های titile , price , artist  هم خانواده یعنی چی ؟

فرض کنید دستورات زیر قسمتی از یک برنامه کامل xml باشد

<cd>
<title>1999 Grammy Nominees</title>
<artist>Many</artist>
<country>USA</country>
<company>Grammy</company>
<price>10.20</price>
<year>1999</year>
</cd>
<cd>
<title>For the good times</title>
<artist>Kenny Rogers</artist>
<country>UK</country>
<company>Mucik Master</company>
<price>8.70</price>
<year>1995</year>
</cd>

 در این جا ما دو مجموعه تگ cd داریم هر تگ cd می شود پدر برای تگ های دورن خود پس تگ های title , artist , price , year در هر تگ cd می شوند هم خانواده یا برادر و خواهر هر مجموعه هیچ ربطی به مجموعه دیگر ندارد.