هر تگ دستور xsl شامل یک یا تعدادی قانون می باشد که templateیا الگو نامیده می شود توسط این قانونها برنامه تشخیص می دهد کدام تگ برنامه xml را انتخاب کند
اما تگ <xsl:template> چیست ؟
از این تگ برای ساختن الگوها استفاده می شود ویژگی match در این تگ برای مشخص کردن الگو بکار می رود که این الگو می گوید شما کدام یک از عناصر موجود در سند xml را می خواهید مقداری که در ویژگی match قرار می گیرد بر طبق قوانین xpath ایجاد می شود مثلا عبارت زیر به معنای تمام تگ های سند xml است

match=”/”

 بسیار خوب اکنون می خواهیم مثال دیگری درباره برنامه xml فصل قبل بیاوریم برنامه catalog.xsl زیر را مشاهده نمائید

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<xsl:stylesheet version=”1.0″
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”/”>
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<table border=”1″>
<tr bgcolor=”#9acd32″>
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
</tr>
<tr>
<td>.</td>
<td>.</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 

 

توضیح مثال بالا :

از آنجائیکه xsl زبان نشانه گذاری xml است لازم است در ابتدای برنامه های xsl نیز اعلان xml اورده شود

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>

<xsl:stylesheet>

مشخص می کند ما یک برنامه xsl داریم و نسخه xsl را نیز در ادامه این تگ بیان کرده ایم

<xsl:template>

یک الگو را برای انتخاب تگ های مورد نظر از سند xml مشخص می کند ویژگی زیر به تمام تگ های سند xml اشاره دارد

match=”/”

 تگ های html درون تگ بالا ، دستورات خروجی html هستند که نیاز به توضح ندارد  و در نهایت تگ های پایانی را مشاهده می کنید  توجه داشته باشید برنامه xsl بالا هیچ خروجی ندارد زیرا ما مشخص نکرده ایم که محتوای کدام تگ های xml در خروجی جدول قرار گیرد در فصل بعدی به شما خواهیم آموخت چگونه به محتوای تگ ها  با <xsl:value-of> دسترسی داشته باشید