برای تغییر دادن نام سرور ابتدا به وسیله ssh به سرور متصل می شویم.

سپس دستور setup را تایپ کرده و گزینه Network configuration رو اتنخاب و enter میکنیم بعد Edit DNS configuration انتخاب میکنیم و در Hostname در نام اولی نام مورد نظر می نویسیم

مثلا regiran.regiran.com به شکل ns1.regiran.com مینویسیم

اگر بر روی سرور سی پنل نصب کرده اید توجه داشته باید بعد از ذخیره حتما سی پنل را با دستور زیر ابدیت کنید تا مشکل لیسانس نگیره

/usr/local/cpanel/cpkeyclt