سلام عزیزان ، حال شما خوبه؟ امیدوارم که خوب باشی و با اموزش ما همراه بمانید.حالا به یک پایگاه داده متصل می شویم. از سرور mysql استفاده می کنیم. اول، یک پایگاه داده به نام test بسازید و جدولی به نام . book
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

CREATE TABLE `books` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`title` varchar(150) NOT NULL,
`author` varchar(150) NOT NULL,
`description` varchar(255) NOT NULL,
`on_sale` tinyint(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

داده های نمونه را وارد کنید.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (1, ‘PHP AJAX’, ‘Andreas’, ‘This is good book for learning AJAX’, 1);
INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (2, ‘PHP Eclipse ‘, ‘George’, ‘Nice book’, 0);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (3, ‘PHP Prado’, ‘Junyian’, ‘-‘, 1);
INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (4, ‘PHP Zend Framework’, ‘Ozulian’, ‘great’, 0);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (5, ‘PHP Web Services’, ‘Bobi’, ”, 0);
INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (6, ‘PHP API’, ‘Hugo’, ”, 1);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (7, ‘PHP SEO’, ‘Monteo’, ”, 1);

حالا با کد زیر به این پایگاه داده متصل می شویم.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

start > control panel > Performance and Maintenance > Administrative Tools > Services‎$host = “localhost”;‎
‎$db = “test”;‎
‎$user = “root”;‎
‎$pass = “admin”;‎
‎ ‎ ‎$conn = new PDO(“mysql:host=$host;dbname=$db”,$user,$pass);‎
‎$sql = “SELECT * FROM books”;‎
‎$q = $conn->query($sql) or die(“failed!”);‎
‎ ‎ while($r = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){‎
‎echo $r[‘title’];‎
‎ ‎ ‎}‎
‎ ‎ ‎?>‎