سلام خدمت شما دوستان عزیز ، کاربران گرامی برای اتصال به پایگاه داده در php  از سرور mysql استفاده می کنیم. اول، یک پایگاه داده به نام test بسازید و جدولی به نام . book

CREATE TABLE `books` (

`id` int(11) NOT NULL auto_increment,

`title` varchar(150) NOT NULL,

`author` varchar(150) NOT NULL,

`description` varchar(255) NOT NULL,

`on_sale` tinyint(1) NOT NULL,

PRIMARY KEY  (`id`)

);

داده های نمونه را وارد کنید.

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (1, ‘PHP AJAX’, ‘Andreas’, ‘This is good book for learning AJAX’, 1);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (2, ‘PHP Eclipse ‘, ‘George’, ‘Nice book’, 0);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (3, ‘PHP Prado’, ‘Junyian’, ‘-‘, 1);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (4, ‘PHP Zend Framework’, ‘Ozulian’, ‘great’, 0);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (5, ‘PHP Web Services’, ‘Bobi’, ”, 0);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (6, ‘PHP API’, ‘Hugo’, ”, 1);

INSERT INTO `books` (`id`, `title`, `author`, `description`, `on_sale`) VALUES (7, ‘PHP SEO’, ‘Monteo’, ”, 1);

حالا با کد زیر به این پایگاه داده متصل می شویم.

start > control panel > Performance and Maintenance > Administrative Tools > Services‎$host   = “localhost”;‎

‎$db = “test”;‎

‎$user   = “root”;‎

‎$pass   = “admin”;‎

‎ ‎ ‎$conn = new PDO(“mysql:host=$host;dbname=$db”,$user,$pass);‎

‎$sql = “SELECT * FROM books”;‎

‎$q   = $conn->query($sql) or die(“failed!”);‎

‎ ‎ while($r = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){‎

‎  echo $r[‘title’];‎

‎ ‎ ‎}‎

‎ ‎ ‎?>