دستور tracert به منظور پیدا کردن مسیر و کنترل مسیر رسیدن به آدرس مقصد است این دستور از طریق پروتکل ICMP این عمل را انجام می دهد و آن بدین صورت است که پاکت echo request  توسط کامپیوتر ما به دستگاه مقصد ارسال می شود و در هر مرحله ای از این مسیر پاکت exho reply ایجاد شده و به کامپیوتر مبدا (کامپیوتر ما) ارسال می شود.

این دستور علاوه بر اینکه اطلاعات جامعی از هر یک از route های مسیر تا رسیدن به مقصد به ما می دهد بلکه نام آن روتر ها را در صورتی که در آن ها تنظیم شده و در دسترس قرار گرفته باشد نشان خواهد داد. همچنین زمان رفت و برگشت بسته ICMP ما از مبدا تا روتر بین راه بر مبنای میلی ثانیه نیز توسط این دستور مشخص خواهد شد. این اطلاعات به ما کمک خواهد کرد تا کشف کنیم در کجای مسیر ارتباطی بین دو نقطه از شبکه مشکل وجود دارد.