آدرس خانه های حافظه :

حافظه کامپیوتر از مجموعه ای از بایتهایی که هر کدام شامل ۸ بیت هستند تشکیل شده است. برای دسترسی به هر یک از این بایتها که به آنها خانه های حافظه گفته می شود شماره آدرسی وجود دارد که به ترتیب به هر یک داده می شود. به این شماره ردیف ها آدرس خانه حافظه گفته می شود .